Cenik bivanja v ŠD

Cene bivanja v študentskem delu DŠD Kranj segajo od 110,00 eur do 217,35 eur, odvisne od statusa študenta in od tipa nastanitve. 

Znesku osnovne stanarine (glede na status študenta in tip nastanitve) se prištejejo še stroški nočnega varovanja v višini 10,00 eur ter sredstva za obštudijsko dejavnost (vzdrževanje interneta, študijska soba ipd.) in druge stroške (npr. neugotovljena skupna škoda) v višini 6,65 eur. To niso sredstva doma, temveč dodatna sredstva (v skupni višini 16,65 eur), ki se zbirajo namensko na kontu študentov in se uporabljajo izključno za pokritje stroškov z navedenih področij. Končna mesečna obremenitev je seštevek stanarine in navedenih dodatnih stroškov.

Če prostorski in drugi pogoji to dopuščajo, je v dvoposteljnih sobah in apartmajih možno zaprositi za bivanje "sam v sobi". Natančnejši pogoji za tako nastanitev so opredeljeni v Pravilniku o bivanju (študenti s subvencijo, študenti višjih letnikov, redno plačevanje stanarine, brez prekrškov zoper domski red…). Potrebno je vložiti prošnjo, ki jo dobite v tajništvu doma. Doplačilo za bivanje "sam v sobi" znaša po sklepu sveta doma 40 % siceršnje osnovne stanarine.