Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Razpis

Ponedeljek, 27.03.2023

Svet DŠD Kranj objavlja razpis za prosto delovno mesto ravnatelja doma.

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM

KIDRIČEVA 53, 4000 KRANJ

Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj na podlagi 9. sklepa 7. seje Sveta Dijaškega in študentskega doma Kranj z dne 14. 3. 2023

razpisuje

delovno mesto RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023.

Kandidat mora predložiti:

- potrdila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in dokazila o nazivu;

- dokazila o delovnih izkušnjah;

- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora tega pridobiti najkasneje v 1 letu po začetku mandata;

- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 30 dni;

- kratek življenjepis in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Prijavo z dokazili pošljite na naslov: Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj, s pripisom »Ne odpiraj - razpis za ravnatelja«. Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele v tajništvo Dijaškega in študentskega doma Kranj do 11. 4. 2023, do 12. ure.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.

 

 

 

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
KIDRIČEVA 53, 4000 KRANJ
Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj na podlagi 9. sklepa 7. seje Sveta Dijaškega in študentskega doma Kranj z dne 14. 3. 2023
razpisuje
delovno mesto RAVNATELJA (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023.
Kandidat mora predložiti:
- potrdila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in dokazila o nazivu;
- dokazila o delovnih izkušnjah;
- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora tega pridobiti najkasneje v 1 letu po začetku mandata;
- potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 30 dni;
- kratek življenjepis in program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Prijavo z dokazili pošljite na naslov: Svet Dijaškega in študentskega doma Kranj, Kidričeva 53, 4000 Kranj, s pripisom »Ne odpiraj - razpis za ravnatelja«. Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele v tajništvo Dijaškega in študentskega doma Kranj do 11. 4. 2023, do 12. ure.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.